tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoระเบียบที่ควรรู้
1. ระเบียบทางด้านการเงินฉบับใหม่ล่าสุด download
2. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา download
3. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยจรรยายรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 download
4. การลาแต่ละประเภทบุคลากร download
5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย download
6. การพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ download
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download
8. ระเบียบว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 2556 download
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ download
10. สวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ download
11. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสุ่ตำแหน่งระดับชำนาญงานชำนาญการ download
12. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ download
13. หลักเกณฑ์ให้พนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา (ฉบับที่ 2) download
14. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน2556 download