tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

             มีหน้าที่รับผิดชอบ  ในการนำผลงานทางวิชาการไปส่งเสริมและถ่ายทอดสู่กลุ่มบุคคลเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาและค้นคว้าความต้องการความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในลักษณะของการศึกษานอกระบบ ในรูปแบบของการจัดโครงการฝึกอบรม การให้บริการคำปรึกษาด้านการฝึกอบรม และการแสวงหาผู้รับบริการเพิ่มเติม โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานนิทรรศการและเผยแพร่ 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และทันต่อกระแสของสังคม เพื่อนำไปเผยแพร่ จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งที่เป็นของมหาวิทยาลัยจัดเองและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและประชาชนทั่วไป  เพื่อนำองค์ความรู้ออกเผยแพร่สู่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ   ที่เหมาะสม เช่น เอกสาร-อิเล็กทรอนิกส์   วิทยุกระจายเสียง  และ Website  เป็นต้น

2. งานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ  ประชาสัมพันธ์งานและโครงการต่าง ๆ  ของหน่วยงานด้วยสื่อ ต่าง ๆ  เช่น จดหมายเวียน แผ่นพับ ใบปลิว ข่าวสารสมาชิกสัมพันธ์ และจัดทำฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมเผยแพร่และฐานข้อมูลรวมของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดตั้ง One Stop Service  ทำวิจัยตลาด (R&D)  เช่น ศึกษาสภาวะการศึกษาความต้องการของตลาด วิเคราะห์และพัฒนาบริการ สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์การบริการวิชาการของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (Brand Building)   ส่งเสริมการขาย เช่น การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดงาน Event ต่าง ๆ งานลูกค้าสัมพันธ์ เช่น CRM (Customer Relationship Management) เป็นต้น

3. งานส่งเสริมโครงการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ  สร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำผลงานเผยแพร่สู่สังคม เช่น จัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self learning) ศูนย์การศึกษาทางไกล (tele-education)  ศึกษาและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทางสังคม เพื่อเป็นฐานการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ที่ยั่งยืน งานส่งเสริมและเผยแพร่ในรูปแบบโครงการพิเศษ ศึกษาและพัฒนางานส่งเสริมและเผยแพร่ใหม่ ๆ ในลักษณะ Pilot Project