tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ผศ.ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา
กรรมการ

รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอำพล
กรรมการ

รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์
กรรมการ

ผศ.ดร.สุตเขตต์  นาคะเสถียร
กรรมการ

รศ.ประดนเดช  นีละคุปต์
กรรมการ

ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ
กรรมการ

นายเพิ่ม สุรักษา
กรรมการ

รศ.สุวิสา    พัฒนเกียรติ
กรรมการ

นายกฤษณ์  พลอยโสภณ
กรรมการ

นางพงศ์พงา เนตรหาญ
กรรมการ

นายพนม เกิดแสง
กรรมการ

นางชไมพร  เอกทัศนาวรรณ
กรรมการ

นางสาววิมลวรรณ  ไสยมรรคา
กรรมการ

นางวิภา นกแก้ว 
เลขานุการ