ดูวีดิทัศน์แนะนำสำนักส่งเสริมฯ

tel eto

mail eto

 ข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ผู้อำนวยการสำนัก
ประธานกรรมการ

ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร
กรรมการ

รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ
กรรมการ

รศ.ประดนเดช นีละคุป
กรรมการ

รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ
กรรมการ

รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
กรรมการ

นางพัชรี ตั้งตระกูล
กรรมการ

นายมนตรี คงตระกูลเทียน
กรรมการ

อ.กิตติ สิมศิริวงษ์
กรรมการ

ผศ.ไพโรจน์ สังข์เดช
กรรมการ

นายสาโรช บุญแสง
กรรมการ