tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
boontham
ผศ.ดร.สุรพล  จันทราปัตย์
ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร
tatchai
ผศ.รัตนา  อังกสิทธิ์
ด้านการฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
wattana
ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร
suchoti
รศ.ดร.อัศนีย์  ก่อตระกูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
papatvadi
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล
ด้านพัฒนาการเกษตร
pichada
ดร.ฐิติวรรณ  สินธุ์นอก
ด้านการให้คำปรึกษา (Coaching)
chuenjit
รศ.มนตรี  ค้ำชู
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ