ดูวีดิทัศน์แนะนำสำนักส่งเสริมฯ

tel eto

mail eto

 ข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
boontham
ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
ด้านบริหาร
tatchai
รศ.ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว
ด้านบริหาร
wattana
รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ
ด้านบริหาร
viroch
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ด้านบริหาร
suchoti
อ.สุโชติ ดาวสุโข
ด้านสื่อ
papatvadi
รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ
ด้านวางแผน
pichada
ดร.พิชญ์ดา เดอเยซูซ์
ด้านวิเทศสัมพันธ์
sudha
ดร.ศุทธา ปริยวัฒน์
ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม
chuenjit
รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
ด้านการตลาด
krisda
นายกฤษฎา บุณยสมิต
ด้านกฎหมาย
amorn
นายอมร ใจแจ่ม
ด้านพลังงาน
kasemphant
นายเกษมพันธ์ สิงห์สิรวงษ์
ด้านกายภาพ
no images
รศ.ดร.นาถ พันธุมนาวิน
ด้านวิจัย
khwanta
น.ส.ขวัญตา กีระวิศาสกิจ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล