tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

             มีหน้าที่ศึกษาวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อพัฒนางานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและงานบริการวิชาการ ประเมินผลโครงการจัดทำเอกสารวิชาการทางด้านการส่งเสริม การพัฒนาชนบท และวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ   จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและวิชาการของบุคลากรในสำนักฯ ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการและการให้บริการวิชาการ โดยแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 2 งาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานวิจัย 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ทำการศึกษาวิจัยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เช่น โครงการอบรมวิชาชีพ  โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพิเศษ ฯลฯ

2. งานวิชาการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำเอกสารทางวิชาการด้านการพัฒนาการเกษตร  พัฒนาชนบท และส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุม / สัมมนาทางวิชาการ  และจัดการศึกษาดูงานทางด้านวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันจัดทำวารสารทางวิชาการ 2 เล่ม คือ วารสารเกษตรก้าวหน้า ปีละ 3 ฉบับ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีละ 3 ฉบับ  จัดการศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร ปีละ 3 ครั้ง และจัดประชุมสัมมนาปีละ  1 ครั้ง