tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoคณะกรรมการบริหาร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
รูป ผอ.
รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
suwisa
รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
รองผู้อำนวยการ
kit
นายกฤษณ์ พลอยโสภณ
รองผู้อำนวยการ
suwisa
นายเรวัติ อ่ำทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
suwisa
นายวีระพันธ์ สังขมาลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
suwisa
ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
suwisa
นางสาวจุฑามาศ รักชุม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
suwisa
นางพงศ์พงา เนตรหาญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

suwisa
นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
suwisa
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม
suwisa
นายพนม เกิดแสง
หัวหน้าฝ่ายสื่อ
และรักษาการหัวหน้าฝ่ายโรงพิมพ์