tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoสำนักงานเลขานุการ

             มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การอำนวยการด้านต่างๆให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ การบริหารทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างรายได้จากการบริหารอาคารสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ทั้งนี้ การดำเนินงานของฝ่ายบริหารฯ มีการจัดเป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 งาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. งานบริหารและธุรการ (Administration Section)  แบ่งเป็น  4 หน่วย คือ

1.1  หน่วยสารบรรณ (Document Unit) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานด้านการรับ-ส่งหนังสือ  เอกสารภายในและภายนอกระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การออกเลขที่หนังสือ โดยใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ(e-Office) 
การร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานเอกสาร จัดเรื่องเข้าแฟ้มเสนอผู้บริหาร แจ้งเวียนหนังสือ เอกสารตามที่สั่งการ เป็นหน่วยกลางในการจัดเก็บ ค้นหาเอกสาร และดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ติดต่อประสานงาน บันทึกรายงานการประชุม ควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล (Copy Printer) ดูแลการใช้โทรศัพท์ทางไกลให้เป็นไปตามระเบียบ ออกประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์  สนับสนุนการบริหารราชการตามนโยบายของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดทำฐานข้อมูลด้านสารบรรณ รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ (PersonalUnit) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้แก่ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย สับเปลี่ยน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง การเลื่อนระดับ ปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง การขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น การลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างทุกประเภท การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว การลา และสวัสดิการต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมประสานงานด้านการจัดการศึกษาดูงานและฝึกงานนิสิต รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำเดือน การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร การจัดทำ Web Site  ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม การซ่อมบำรุง-คอมพิวเตอร์  รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.3 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ (Building and Vehicle Unit) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้บริการ ดูแลและจัดเตรียมห้องฝึกอบรม ,ห้องประชุมของศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.C) และเตรียมห้องประชุมสำหรับการประชุมของฝ่ายต่าง ๆ ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งการให้บริการห้องฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการจัดกิจกรรมต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

1.4 หน่วยนโยบายและแผน (Policy and Plan Unit) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบแผนงานและงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน การจัดทำ งบประมาณเงินรายได้ของฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป และของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม การตรวจสอบผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การยืนยันอัตราค่าจ้างงบประมาณเงินรายได้ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน การปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ การรายงานสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะด้านแผนและงบประมาณ  เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร การรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงาน การประเมินผลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดทำวิจัยสถาบันของฝ่ายบริหารฯ และรวบรวมผลงานวิจัยสถาบันของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม การจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถิติ ฐานข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ โครงสร้างแผนภูมิของสำนักส่งเสริมฯ ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงาน และการดำเนินงานประกันคุณภาพของฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป และในภาพรวมของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รวมถึงการจัดทำข้อมูลและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานคลังและพัสดุ (Fisical and Supplies Section)

2.1 หน่วยการเงินและบัญชี  (Finance and Accounting Unit) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานด้านการรับ–จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก-งบประมาณ เงินอุดหนุน และนำเงินส่งกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เงินอุดหนุน   เงินสวัสดิการ และเงินอื่น ๆ  ดำเนินการทางด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 หน่วยพัสดุ (Materials and Supplies Unit) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานด้านการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การตรวจสอบหลักประกันสัญญา การทำสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง และสัญญาเช่าว่าด้วยการเช่าอาคารราชพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไข จัดทำทะเบียนพัสดุและบัญชีรับ-จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย