34สำนักงานเลขานุการ


นางสาวกุลธิดา มาลัยแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวฉัฐญา จันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายชัชวัสส์ แก้วขาว
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
eatvik@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 147


นายณัฐวรรธน์ ช้างเย็นฉ่ำ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
eatptc@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 150


นายทศวรรษ วิทยาเดชขจร
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 144


นายธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eattpr@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 156


นายธีรพงษ์ ชานวิทิตกุล
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติการ


นางสาวนิ่มนวล คำพิทูล
พนักงานสถานที่ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 154


นางสาวบังอร ดำแพร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
eatbud@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 143


นางบุญตา เหมือนสนธิ์
พนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
eatbms@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 130, 0


นายปรีชา ฉายแสง
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติการ


นางสาวปัทมา โสดยิ้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 152, 159


นางสาวปาณิสรา คำพิทูล
พนักงานสถานที่ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 154


นายปิยะ ดารา
พนักงานสถานที่ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน -


นางพงศ์พงา เนตรหาญ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ชำนาญการพิเศษ
psdppn@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 131


นางพรสวรรค์ อินทรกมล
พนักงานสถานที่ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 154


นางสาวพุทธิกาญจน์ คำสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
eatpkc@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 144


นางสาวภัคนิจ งามเกษม
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
eatpnn@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 151


นางสาววรัณญา สุขบุญส่ง
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
fsciwys@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 146


นางสาววัชรินทร์ ปัญจเทพ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ
eatwrpt@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 134


นางสาววันสริน บุตรวงศ์
พนักงานสถานที่


นางวิภา นกแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
eatvpn@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 140


นายวิษณุ สันสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
eatwns@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 134


นายวิเชียร ศรีเกิดวงศ์
คนสวน ปฏิบัติการ


นางสาวศศิธร ใจอารีย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatstj@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 136


นางสาวสุนิสา ดีเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatsnd@ku.ac.th


นางสาวสุปราณี ปัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
eatsnp@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 144


นางสาวสุพรรษา รื่นกระวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatsps@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 133


นางสุรัตน์ สถิต
พนักงานสถานที่ ปฏิบัติการ


นางสาวสุรัตน์ดา ศรีนุช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
moji_ae@hotmail.com
เบอร์ภายใน 152


นายเด่น พาขุนทด
พนักงานพิมพ์ ปฏิบัติการ
eatdenp@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 136


นางเนตรดาว ดำรักษ์
บุคลากร ปฏิบัติการ
eatndd@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 136


นายเสกสรรค์ กัณฑ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติการ


นางสาวโสภาวรรณ ตันหยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
eatspw@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 141