9ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม


นางสาวจุฑามาศ รักชุม
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
eatcmr@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 209


นายชัชชวรรตฐ์ ตระกูลชัยวัชระ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
eatkmk@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 514


นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ
rdichki@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 202


นางรำไพ ภูวราห์
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
eatrps@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 404


นางสาววรดา ชูสง่า
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
eatwrd@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 405


นางสาววารุณี ผลประเสริฐ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
eatvnp@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 206


นายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
eatsny@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 403


นางสาวสุธันวา จนุบุษย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatswj@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 400


รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
eatswp@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 201