15ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม


นางกิติมา โพธิ์สุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatkmp@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 500


นางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
eatjri@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 514


นายชฎายุ ผาเจริญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
eatcyp@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 156


นายชุติมันต์ คล้ายอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatctm@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 506


นายธนาชัย หอมมะลิ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
eattch@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 156


นายนิตินัย สังข์เดช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
eatnns@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 502


นางสาวบุณฑริกา ไตรโกมุท
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
eatbkt@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 514


นายปรีดา สามงามยา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
eatpds@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 509


นางสาววิชุตา บุญเกตุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
psdwtb@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 509


นายวิเชียร คดพิมพ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
eatvck@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 503


นายวีระพันธ์ สังขมาลย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
eatves@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 501


นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
eatssk@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 517


นายสุวิทย์ คำแสง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
eatsuk@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 511


นายเฉลิมสิทธิ์ ดีสวัสดิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
eatcsd@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 503


นายเรวัติ อ่ำทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
eatrao@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 516