17ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม


นางกิติมา โพธิ์สุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatkmp@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 500


นางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
eatjri@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 302


นายชฎายุ ผาเจริญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
zx_evo_VII@hotmail.com
เบอร์ภายใน 155


นายชุติมันต์ คล้ายอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatctm@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 505


นายธนาชัย หอมมะลิ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
eattch@ku.ac.th


นายนิตินัย สังข์เดช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
eatnns@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 502


นางสาวบุณฑริกา ไตรโกมุท
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
kratiam1@hotmail.com
เบอร์ภายใน 514


นายปรีดา สามงามยา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
eatpds@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 505


นายพนม เกิดแสง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
eatpnk@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 512


นางสาววิชุตา บุญเกตุ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 509


นายวิเชียร คดพิมพ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
eatvck@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 503


นายวีระพันธ์ สังขมาลย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
eatves@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 501


นายสมศักดิ์ เกิดพุ่ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
somsakkerd@yahoo.com
เบอร์ภายใน 517


นายสุวิทย์ คำแสง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
eatsuk@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 511


นายเฉลิมสิทธิ์ ดีสวัสดิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
plawan915@hotmail.com
เบอร์ภายใน 503


นายเรวัติ อ่ำทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
eatrao@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 516


นายไพโรจน์ กลิ่นจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
eatpak@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 501