12ฝ่ายฝึกอบรม


นางสาวกมลทิพย์ แสนสม
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 200


นายณัฐยศ ยวงศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวณิชาภา ย้อนโคกสูง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ
eataly@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 204


นายนฤพนธ์ ดำแพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 205


นายปรีชา หวังพิทักษ์
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
eatpcw@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 204


นางสาวพัชรี พูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
eatwws@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 207


นางสาวศกุลตนาค คร้ามอ่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน 206


นายศุภโชค โตทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวสิริเพ็ญ หลั่งแรงกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
kampong_1400@hotmail.com
เบอร์ภายใน 200


รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
eatswp@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 201


นางสาวเบญจวรรณ รักชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
eatbjw@ku.ac.th
เบอร์ภายใน 209