# ชื่อไฟล์
1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2706
2. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 935
3. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1153
4. คำรับรองการสมัครเข้าทำงาน 1815
5. แบบฟอร์มประกันสังคม 1894
6. แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมและห้องฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 2560 685
7. ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1263
8. แบบฟอร์มการขอเข้าสู่ชำนาญการ 599
9. แบบฟอร์มกองทุนสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 245
10. แบบฟอร์มหนังสือโลโก้ KU สีเขียว 497
11. แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 361
12. แบบฟอร์ม_หนังสือภายใน_ภายนอก มก. 703
13. บันทึก/แบบฟอร์มแบบรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 392

ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้