ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. คำรับรองการสมัครเข้าทำงาน
5. แบบฟอร์มหนังสือราชการใหม่ มก
6. สำนักส่งเสริม Bill-Payment
7. แบบฟอร์มประกันสังคม
8. แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมและห้องฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 2560
9. ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
10. แบบฟอร์มการขอเข้าสู่ชำนาญการ