# ชื่อไฟล์
1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 401
2. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 347
3. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 290
4. คำรับรองการสมัครเข้าทำงาน 248
5. สำนักส่งเสริม Bill-Payment 204
6. แบบฟอร์มประกันสังคม 364
7. แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมและห้องฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 2560 259
8. ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 227
9. แบบฟอร์มการขอเข้าสู่ชำนาญการ 233
10. แบบฟอร์มหนังสือโลโก้ KU สีเขียว 98
11. แบบฟอร์ม_หนังสือภายใน_ภายนอก มก. 270
12. แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 156

ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้