# ชื่อไฟล์
1. ระเบียบทางด้านการเงินฉบับใหม่ล่าสุด 88
2. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 78
3. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยายรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 78
4. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย 81
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 89
6. ระเบียบว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 88
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 68
8. สวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 338
9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ 71
10. หลักเกณฑ์ให้พนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา (ฉบับที่ 2) 82
11. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 82
12. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน พ.ศ. 2556 86
13. ข้อบังคับค่าตอบแทนสวัสดิการ 2558 80
14. ข้อบังคับพนักงาน 2558 86
15. ข้อบังคับค่าตอบแทนสวัสดิการ 2558 78
16. ข้อบังคับพนักงาน 2558 86
17. ข้อบังคับค่าตอบแทนสวัสดิการ 2558 76
18. ข้อบังคับพนักงาน 2558 89
19. ข้อบังคับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 79
20. สวัดสิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 92
21. หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 82

ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th