# ชื่อไฟล์
1. ระเบียบที่ควรรู้ พนักงานเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 23
2. ระเบียบที่ควรรู้ พนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 11

ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th