ดาวน์โหลดระเบียบที่ควรรู้


1. ระเบียบทางด้านการเงินฉบับใหม่ล่าสุด
2. มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
3. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยายรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553
4. การลาแต่ละประเภทบุคลากร
5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. ระเบียบว่าด้วยการกำหนดวันทำงาน การลา การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
9. สวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ
11. หลักเกณฑ์ให้พนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา (ฉบับที่ 2)
12. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
13. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยและดูงาน พ.ศ. 2556