โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 2562 update
1.

หลักสูตร “เจาะลึกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ อปท. การปรับปรุงตาราง Factor F การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง (ใหม่) การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจ การจ้าง ประเด็นการจ้างออกแบบ/รับรองแบบ การพิจารณางานก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)/เงินชดเชย ค่าตอบแทนบุคคล/คณะกรรมการ”

2.

หลักสูตร “การประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อปท. ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (ตามหนังสือซักซ้อมมาตรฐานทั่วไปฉบับใหม่  10 มิถุนายน 2562) ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC : Professional Learning Community (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)”

3.

หลักสูตร “การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) รายจ่ายที่ต้องบรรจุในแผน  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี 2562) การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ และตำบล พ.ศ. 2562 (ระเบียบใหม่)”