โครงการอบรม จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 update
1. หลักสูตร “การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไปสู่การปฏิบัติในบริบทของ อปท. การทบทวน/แก้ไขแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การใช้จ่ายเงินในการจัดการศึกษาและรายการที่มิใช่กิจการของสถานศึกษา การจัดทำฎีกา และการบันทึกบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
2. หลักสูตร “หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่ การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามหลักเกณฑ์ใหม่ การโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักการอุดหนุนหน่วยงานอื่น หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบฉบับใหม่และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น”
โครงการอบรม 5 หลักสูตร ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 61 (กลุ่มที่ 1) update
1. หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายการเงินอุดหนุน ที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ หลักเกณฑ์ใหม่ในการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรอบอัตรา ค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค (ปรับปรุงใหม่) การจำแนกหมวดประเภทรายจ่าย วิธีตั้งจ่ายงบประมาณ แต่ละรายการให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e –LAAS)”
2. หลักสูตร “เจาะลึกขั้นตอนวิธีดำเนินการจัดหาพัสดุ การจัดทำราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding ตามระเบียบพัสดุใหม่”
3. หลักสูตร “อปท.จักต้องเตรียมการอย่างไรในปี 2561 เพื่อรองรับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 และมาตรการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ในปี 2561”
4. หลักสูตร “หลักเกณฑ์ใหม่ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ แนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 15 กันยายน 2559) การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบพัสดุปี 2560 และแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านช่างตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
5. หลักสูตร “ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น การเตรียมความพร้อม สาหรับการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสารอง อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เทคนิคการตรวจสอบด้านงบประมาณ หลักการอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบฉบับใหม่ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น”
โครงการอบรม 4 หลักสูตร ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 61 (กลุ่มที่ 2) update
1. หลักสูตร “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (รอบเมษายน 2561) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง การลงรายละเอียดโครงการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายปี 2562 การตั้งรับตั้งจ่าย รายการเงินอุดหนุน หลักเกณฑ์ใหม่ในการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรอบอัตราการตั้งจ่าย (ปรับปรุงใหม่) และการจำแนกหมวดประเภทรายจ่าย”
2. หลักสูตร “ศิลปะการร่างหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสม การใช้ภาษา ราชการ การจด/เขียนรายงานการประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนโครงการ ฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการบริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด์ 4.0”
3. หลักสูตร “การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่การปฏิบัติ ในบริบทของ อปท. การทบทวน/แก้ไขแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ การใช้จ่ายเงินในการบริหารกิจการสถานศึกษา การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุฉบับใหม่ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.”
4. หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ ในการเลือกตั้งท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น และองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง และการเบิกจ่าย ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 (กลุ่ม 1)
1. หลักสูตร “เจาะลึกขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding ตามระเบียบพัสดุใหม่ การพิเคราะห์วิธีจัดหาพัสดุ การจัดทำราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การคิด/งด/ลดค่าปรับ และการตรวจรับพัสดุ”
2. หลักสูตร “วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. ตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ การใช้จ่ายเงินในการจัดการศึกษาและรายการที่มิใช่กิจการของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเขียนโครงการ/เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ พร้อมศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดที่ถูกทักท้วงจาก สตง.”
3. หลักสูตร “การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เทคนิคการตรวจสอบด้านงบประมาณ หลักการอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบฉบับใหม่”
4. หลักสูตร “แนวทางวิธีปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ฉบับล่าสุด 15 มีนาคม 2560) ทบทวนแนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 15 กันยายน 2559) การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ตาม พรบ./ระเบียบพัสดุปี 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานด้านช่างตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 (กลุ่ม 2)
1. หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพการร่างหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสม การใช้ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการบริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
2. หลักสูตร “วิธีดำเนินการจัดหาพัสดุ การจัดทำราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding ตามระเบียบพัสดุใหม่”
3. หลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่กรณีครบรอบ 4 ปี ในปี 2561 ทบทวนการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกฎหมายภาษี ที่ดินใหม่ในปี 2562 ของ อปท.”
4. หลักสูตร “โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. กับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ หลักการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา การเบิกจ่ายรายการที่มิใช่กิจการของสถานศึกษา การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การยืมเงินรายได้สะสม การเขียนโครงการ/เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ พร้อมศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดที่ถูกทักท้วงจาก สตง.”