โครงการอบรม หลักสูตรช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 60  (กลุ่มที่ 1) update
1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ตามแนวทางหนังสือซักซ้อม การเชื่อมโยงและบูรณาการแผน การนำแผน 4 ปี ไปจัดทำงบประมาณ 2561
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของ อปท.ตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างฯ
3. การเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ ในเดือน มกราคม 2561 การเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายให้เป็นไปตามเป้าหมายปี 2560
4. เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ การเลือกตั้งท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 2560
โครงการอบรม หลักสูตรช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 60  (กลุ่มที่ 2) update
1. ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ประกอบหลักเกณฑ์ใหม่ขั้นตอนวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e –LAAS)
2. ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณทางการศึกษา ประจำปี 2561 ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.
3. ชี้ชัดทุกแง่มุม ครอบคลุมทุกประเด็น เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ อปท.
4. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 อำนาจสภาในการตัดโครงการ/ลดวงเงิน เทคนิคในการกลั่นกรองร่างงบประมาณ