โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 (กลุ่ม 1) update
1. หลักสูตร “เจาะลึกขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding ตามระเบียบพัสดุใหม่ การพิเคราะห์วิธีจัดหาพัสดุ การจัดทำราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การคิด/งด/ลดค่าปรับ และการตรวจรับพัสดุ”
2. หลักสูตร “วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. ตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ การใช้จ่ายเงินในการจัดการศึกษาและรายการที่มิใช่กิจการของสถานศึกษา การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเขียนโครงการ/เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ พร้อมศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดที่ถูกทักท้วงจาก สตง.”
3. หลักสูตร “การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เทคนิคการตรวจสอบด้านงบประมาณ หลักการอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบฉบับใหม่”
4. หลักสูตร “แนวทางวิธีปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ฉบับล่าสุด 15 มีนาคม 2560) ทบทวนแนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 15 กันยายน 2559) การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ตาม พรบ./ระเบียบพัสดุปี 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานด้านช่างตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 (กลุ่ม 2) update
1. หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพการร่างหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสม การใช้ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการบริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
2. หลักสูตร “วิธีดำเนินการจัดหาพัสดุ การจัดทำราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding ตามระเบียบพัสดุใหม่”
3. หลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่กรณีครบรอบ 4 ปี ในปี 2561 ทบทวนการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับกฎหมายภาษี ที่ดินใหม่ในปี 2562 ของ อปท.”
4. หลักสูตร “โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. กับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ หลักการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา การเบิกจ่ายรายการที่มิใช่กิจการของสถานศึกษา การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การยืมเงินรายได้สะสม การเขียนโครงการ/เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ พร้อมศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดที่ถูกทักท้วงจาก สตง.”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 (กลุ่ม 1)
1. หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ/ กฎกระทรวง/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธี e-market และ e-bidding ของ อปท.”
2. หลักสูตร “เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น อานาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบริหารงบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสารอง หลักการอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และหลักเกณฑ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐
3. หลักสูตร “การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบช่วยเหลือประชาชน (ฉบับใหม่) และ ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการร่วม ระเบียบการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ฉบับใหม่) การจ่ายขาดเงินสะสม แนวทางใหม่ในการใช้เงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานและแข่งขันกีฬา การอุดหนุนหน่วยงานอื่น การบริหารงบประมาณปี ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และสอดคล้อง กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี”
4. หลักสูตร “การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่ง สตง. / ผู้กากับดูแล แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล ตามร่างระเบียบ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ประเด็นข้อบกพร่อง จากการตรวจสอบงานการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุของ อปท.”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 (กลุ่ม 2)
1. หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ อปท. ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมแนวทางปฏิบัติในการ จัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding”
2. หลักสูตร “หลักการร่าง/เขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมถึงหน่วยงาน ภายนอก โต้ตอบหน่วยงานภายใน เสนอผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานธุรการยุคใหม่”
3. หลักสูตร “เก็บภาษีบารุงท้องที่กรณีครบรอบ 4 ปี อย่างไร ในปี 2561 พร้อมทบทวนการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเตรียมความพร้อมสาหรับการบังคับใช้กฎหมาย ภาษีที่ดินใหม่ในปี 2562 ของ อปท.”
4. หลักสูตร “วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักการนาเงินรายได้ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา การเบิกจ่ายรายการที่มิใช่กิจการ ของสถานศึกษา การจัดทาฎีกา การบันทึกบัญชี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การยืมเงินรายได้สะสม และ การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 (กลุ่ม 1)
1. หลักสูตร “วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง พร้อมแนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding รูปแบบใหม่ ของ อปท.”
2. หลักสูตร “โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. กับ วิธีปฏิบัติใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฉบับใหม่ การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การใช้จ่ายเงิน รายได้สถานศึกษา รายได้สะสม การยืมเงินรายได้สะสม และการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ”
3. หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่ง สตง. / สถจ. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล ตามร่างระเบียบ (ฉบับปรับปรุงใหม่)”
4. หลักสูตร “การบริหารและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ หลักการจำแนกหมวดประเภทรายจ่าย หลักการพิจารณาอุดหนุนหน่วยงานอื่น หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสม การจัดงานและแข่งขันกีฬา การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และค่าเช่าบ้าน”
5. หลักสูตร “ติดดาบผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องวิธีการทางงบประมาณ การจ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง/เงินสำรองจ่าย อุดหนุนหน่วยงานอื่นการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/แข่งขันกีฬา สาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 (กลุ่ม 2)
1. หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงการคลังและกฎกระทรวง (ฉบับใหม่) บังคับใช้ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding”
2. หลักสูตร “การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน สิทธิสวัสดิการ และวิธีปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย สิทธิในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์”
3. หลักสูตร “บทบาทหน้าที่สภาท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น กับ เทคนิคในการจับผิด/ตรวจสอบฝ่ายบริหารในเรื่อง การบริหารงบประมาณ การก่อหนี้ผูกพัน การจัดซื้อจัดจ้าง การจ่ายเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ การละเว้นไม่จัดทำโครงการ ”