โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 (กลุ่ม 1) update
1. หลักสูตร “วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง พร้อมแนวทางการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding รูปแบบใหม่ ของ อปท.”
2. หลักสูตร “โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. กับ วิธีปฏิบัติใหม่ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฉบับใหม่ การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การใช้จ่ายเงิน รายได้สถานศึกษา รายได้สะสม การยืมเงินรายได้สะสม และการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ”
3. หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่ง สตง. / สถจ. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล ตามร่างระเบียบ (ฉบับปรับปรุงใหม่)”
4. หลักสูตร “การบริหารและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ หลักการจำแนกหมวดประเภทรายจ่าย หลักการพิจารณาอุดหนุนหน่วยงานอื่น หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสม การจัดงานและแข่งขันกีฬา การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และค่าเช่าบ้าน”
5. หลักสูตร “ติดดาบผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องวิธีการทางงบประมาณ การจ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง/เงินสำรองจ่าย อุดหนุนหน่วยงานอื่นการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/แข่งขันกีฬา สาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 (กลุ่ม 2) update
1. หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงการคลังและกฎกระทรวง (ฉบับใหม่) บังคับใช้ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding”
2. หลักสูตร “การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน สิทธิสวัสดิการ และวิธีปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย สิทธิในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์”
3. หลักสูตร “ซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น การสนับสนุนส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ การดำเนินงานและจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของ อปท.”
4. หลักสูตร “บทบาทหน้าที่สภาท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น กับ เทคนิคในการจับผิด/ตรวจสอบฝ่ายบริหารในเรื่อง การบริหารงบประมาณ การก่อหนี้ผูกพัน การจัดซื้อจัดจ้าง การจ่ายเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ การละเว้นไม่จัดทำโครงการ ”
โครงการอบรม หลักสูตรช่วงเดือน กันยายน 2560 (กลุ่มที่ 1)
1. หลักสูตร “แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อนำไปกำหนดกรอบอัตรากำลัง การบูรณาการ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนและงบประมาณในระดับพื้นที่ (area-based) แนวทางการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2560)”
2. หลักสูตร “ทบทวนการจัดทำ/ปรับปรุง/แก้ไขงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 การใช้จ่ายเงินแต่ละ รายการในช่วงต้นปี 2561 แนวทางการกันเงินปี 2560 การบริหารเงินกัน การปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี 2560 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)”
3. หลักสูตร “แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อปท. ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และตามร่างระเบียบ คตง. (ฉบับปรับปรุงใหม่) การจัดทำรายงานการประเมินผล ประจำปี 2560 ส่ง สตง. / สถจ.
4. หลักสูตร “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 การปิดบัญชี ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ/ร่างระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
โครงการอบรม หลักสูตรช่วงเดือน กันยายน 2560 (กลุ่มที่ 2)
1. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding”
2. หลักสูตร “ซักซ้อมการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย/การสนับสนุนหน่วยงานรับงบ เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ อปท. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น และหลักเกณฑ์การสนับสนุนส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560”
3. หลักสูตร “การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2561 เทคนิคในการกลั่นกรอง และตรวจสอบด้าน งบประมาณ อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง/ เงินสำรองจ่าย บทบาทหน้าที่วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น และหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560”