โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ธันวาคม (กลุ่ม 2) update
1. หลักสูตร สนทนาวิเคราะห์เจาะลึก “แผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายจะเดินไปด้วยกันอย่างไร?” ภายใต้กรอบระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคลายประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
2. หลักสูตร “วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน (รูปแบบใหม่) ส่งนายอำเภอ/สถจ. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใหม่) ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับ อปท.(ใหม่) พร้อมศึกษาประเด็นข้อบกพร่องของ อปท.”
3. หลักสูตร “ศิลปะการร่างหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมถึงหน่วยงานภายนอก/ภายใน การบันทึกเสนอ การหารือ การเชิญประชุม การจด/เขียนรายงานการประชุม การใช้ภาษาราชการ วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการบริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
4. หลักสูตร “หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ระบบการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่ ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมกีฬา การบริหารงบประมาณ ซักซ้อมการอุดหนุนใหม่ล่าสุด การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง และการตรวจสอบด้านงบประมาณ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ธันวาคม 2561 (กลุ่ม 1) update
1. หลักสูตร “หลักเกณฑ์ใหม่ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงาน และการประชุม สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การแก้ไขสัญญา การขยายสัญญา การงด ลดค่าปรับ หลักในการวินิจฉัยจัดงานประเพณีของ อปท.(ใหม่) หลักเกณฑ์ใหม่ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีของ อปท. และแนวทางการแก้ไขระเบียบเบิกจ่าย เพื่อรองรับกรณีกระทรวงการคลังเป็นผู้เบิกจ่ายแทน อปท.”
2. หลักสูตร “ประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ระบบการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่ ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ อำนาจสภาท้องถิ่นในการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง เทคนิคการตรวจสอบด้านงบประมาณ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. กันยายน 2561 (กลุ่ม 2)
1. หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่”
2. หลักสูตร “วิธีการจัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานก่อสร้างที่ต้องมีวิศวกรรับรองแบบ อัตราค่าจ้างออกแบบ ประเด็นผู้ควบคุมงาน การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเกิดสาธารณภัย อำนาจและขั้นตอนในการแก้ไขสัญญาตามวิธีการงบประมาณ วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ (ใหม่ล่าสุด)และแนวทางการแก้ไขระเบียบเบิกจ่ายฯ เพื่อรองรับกรณีกระทรวงการคลังเป็นผู้เบิกจ่ายแทน อปท.” 
3. หลักสูตร “โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. กับ วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักการนำเงินรายได้ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การเบิกจ่ายรายการที่มิใช่กิจการของสถานศึกษา การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การยืมเงินรายได้สะสม และการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ”
4. หลักสูตร “ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างกฎหมาย ๖ ฉบับ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน กรณีสาธารณภัย (ก่อนเกิดภัย/ขณะเกิดภัย/หลังเกิดภัย) การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมกีฬา   การบริหารงบประมาณ ซักซ้อมการอุดหนุนใหม่ล่าสุด การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง และการตรวจสอบด้านงบประมาณ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. 2561 (กลุ่ม 1)
1. หลักสูตร “วิธีปฏิบัติใหม่ตามร่างระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ฉบับที่ ๓ เทคนิคการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ค่ารับรองแบบ ค่าบำรุงรักษา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง การช่วยเหลือประชาชน กรณีก่อนเกิดภัย/ขณะเกิดภัย/หลังเกิดภัย การบริหารเงินกันเหลื่อมปี การอุดหนุนตามหนังสือซักซ้อมฉบับใหม่”
2. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติใหม่ ตามร่างมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”(จะบังคับใช้กับ อปท.ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
3. หลักสูตร “หลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับขึ้นสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/อาวุโส/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ การพิจารณาคุณสมบัติ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ แนวทางการประเมิน การปรับปรุงกรอบระดับตำแหน่ง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สิทธิสวัสดิการ และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่”
4. หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนกรณีก่อนเกิดภัย/ขณะเกิดภัย/หลังเกิดภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมกีฬา การบริหารงบประมาณ ซักซ้อมการอุดหนุนใหม่ล่าสุด การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง การตรวจสอบด้านงบประมาณ/เบิกจ่าย ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างกฎหมาย ๖ ฉบับ”