โครงการอบรม หลักสูตรช่วงเดือน กันยายน 2560 (กลุ่มที่ 1) update
1. หลักสูตร “แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อนำไปกำหนดกรอบอัตรากำลัง การบูรณาการ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนและงบประมาณในระดับพื้นที่ (area-based) แนวทางการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2560)”
2. หลักสูตร “ทบทวนการจัดทำ/ปรับปรุง/แก้ไขงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 การใช้จ่ายเงินแต่ละ รายการในช่วงต้นปี 2561 แนวทางการกันเงินปี 2560 การบริหารเงินกัน การปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี 2560 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)”
3. หลักสูตร “แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน ของ อปท. ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และตามร่างระเบียบ คตง. (ฉบับปรับปรุงใหม่) การจัดทำรายงานการประเมินผล ประจำปี 2560 ส่ง สตง. / สถจ.
4. หลักสูตร “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 การปิดบัญชี ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ/ร่างระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
โครงการอบรม หลักสูตรช่วงเดือน กันยายน 2560 (กลุ่มที่ 2) update
1. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding”
2. หลักสูตร “ซักซ้อมการดำเนินงาน/การเบิกจ่าย/การสนับสนุนหน่วยงานรับงบ เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ อปท. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น และหลักเกณฑ์การสนับสนุนส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560”
3. หลักสูตร “การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2561 เทคนิคในการกลั่นกรอง และตรวจสอบด้าน งบประมาณ อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง/ เงินสำรองจ่าย บทบาทหน้าที่วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น และหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560”