โครงการฝึกอบรม กลุ่มที่ 1 (ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561) update
1. หลักสูตร “ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์ใหม่ในการจัดทำงบประมาณ
หลักการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนกับงบประมาณ วิธีประมาณการวงเงินค่าใช้จ่ายในแผนพัฒนา ๔ ปี การกำหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน และแนวทางการแก้ไขระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น”
2. หลักสูตร “STEM Education สะเต็มศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC : ProfessionalLearning Community
(ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ให้สอดคล้องกับการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครู
สายงานการสอน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์เดิมช่วงเปลี่ยนผ่านและหลักเกณฑ์ใหม่”
3. หลักสูตร “มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (กฎหมายใหม่) หลักความรับผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ละเมิดและการคิดสัดส่วน ความรับผิดพร้อมกรณีศึกษาเพื่อป้องกันความรับผิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น”
4. หลักสูตร “สารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และทางออก/แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา”
5. หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่
การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง”
โครงการฝึกอบรม กลุ่มที่ 2 (ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561) update
1. หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่) วิธีตั้งจ่ายงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e –LAAS)”
2. หลักสูตร “หลักเกณฑ์ใหม่ ในการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระบบแท่ง แนวทางการเปลี่ยนสายงาน ทิศทางความก้าวหน้า ตามร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่) หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรม (ใหม่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑) การเบิกค่าเช่าบ้านและหลักเกณฑ์การจัดที่พักของ อปท. (ใหม่ ๖ กุมภาพันธ์ 2561)”
3. หลักสูตร “เทคนิคการร่าง/เขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมการใช้ภาษาราชการ การใช้คำราชาศัพท์การจด/เขียนรายงานการประชุมวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ การเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และเทคนิคการบริหารงานธุรการให้ อปท.ไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง”
4. หลักสูตร “วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เทคนิคในการกลั่นกรองงบประมาณข้อพึงระวังในการพิจารณาร่างของสภา หลักการใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง”
โครงการอบรม 5 หลักสูตร ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 61 (กลุ่มที่ 1)
1. หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายการเงินอุดหนุน ที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ หลักเกณฑ์ใหม่ในการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรอบอัตรา ค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค (ปรับปรุงใหม่) การจำแนกหมวดประเภทรายจ่าย วิธีตั้งจ่ายงบประมาณ แต่ละรายการให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e –LAAS)”
2. หลักสูตร “เจาะลึกขั้นตอนวิธีดำเนินการจัดหาพัสดุ การจัดทำราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-Market และ e-Bidding ตามระเบียบพัสดุใหม่”
3. หลักสูตร “อปท.จักต้องเตรียมการอย่างไรในปี 2561 เพื่อรองรับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2562 และมาตรการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ในปี 2561”
4. หลักสูตร “หลักเกณฑ์ใหม่ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ แนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 15 กันยายน 2559) การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบพัสดุปี 2560 และแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านช่างตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
5. หลักสูตร “ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น การเตรียมความพร้อม สาหรับการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสารอง อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เทคนิคการตรวจสอบด้านงบประมาณ หลักการอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบฉบับใหม่ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น”
โครงการอบรม 4 หลักสูตร ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 61 (กลุ่มที่ 2)
1. หลักสูตร “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (รอบเมษายน 2561) การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง การลงรายละเอียดโครงการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายปี 2562 การตั้งรับตั้งจ่าย รายการเงินอุดหนุน หลักเกณฑ์ใหม่ในการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรอบอัตราการตั้งจ่าย (ปรับปรุงใหม่) และการจำแนกหมวดประเภทรายจ่าย”
2. หลักสูตร “ศิลปะการร่างหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสม การใช้ภาษา ราชการ การจด/เขียนรายงานการประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนโครงการ ฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการบริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด์ 4.0”
3. หลักสูตร “การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่การปฏิบัติ ในบริบทของ อปท. การทบทวน/แก้ไขแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ การใช้จ่ายเงินในการบริหารกิจการสถานศึกษา การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุฉบับใหม่ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.”
4. หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ ในการเลือกตั้งท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น และองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง และการเบิกจ่าย ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น”