โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพิเศษ (จังหวัดกำแพงเพชร) ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 update
1. หลักสูตร “เจาะลึกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ การปรับปรุงตาราง Factor F การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจการจ้าง ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทางการตรวจสอบเงินชดเชยและการพิจารณางานก่อสร้าง เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)”
2. หลักสูตร “วิธีปฏิบัติใหม่ ! ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักการตั้งงบประมาณจำแนกหมวด/ประเภทรายจ่ายต่างๆ การโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และระบบการขอรับเงินอุดหนุน/การจัดสรรให้แก่ อปท. (รูปแบบใหม่) ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพิเศษ ( จังหวัดสุรินทร์ ) ช่วงเดือน มกราคม 2562 update
1. หลักสูตร “ศิลปะการร่าง/เขียนหนังสือราชการแต่ละประเภท ให้ถูกต้องและเหมาะสม การใช้ภาษาราชการ เทคนิคการจด/เขียนรายงานการประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ การเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆและเทคนิคการบริหารงานธุรการให้ อปท.ไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง”
2. หลักสูตร “การจัดทำ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การลงรายละเอียดตามแบบบัญชีโครงการ การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น วิธีการคิดสัดส่วนประชาคม การจัดทำแผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล และเทคนิคการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 (กลุ่ม 2) update
1. หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน อปท.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวง กระทรวงการคลังใหม่ (๑๓ พ.ย.๖๑) อย่างไร (การจัดทำกฎบัตร การจัดทำแผนการตรวจสอบ กระดาษทำการ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ การออกรายงาน ฯลฯ) และแนวทางที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๑”
2. หลักสูตร “แนวทางการปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม หลักในการวินิจฉัยจัดงานประเพณีของ อปท.(ใหม่) ซักซ้อมค่าใช้จ่ายในการจัดงาน(ใหม่) หลักเกณฑ์ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีของ อปท.(ใหม่) และแนวทางการแก้ไขระเบียบเบิกจ่ายของ อปท.”
3. หลักสูตร “หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ การยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศ ป.ป.ช. การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระบบงบประมาณรูปแบบใหม่ของท้องถิ่น หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย การใช้จ่ายเงินสะสม และวิธีปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น”
4. หลักสูตร “เทคนิคการร่างหนังสือราชการแต่ละประเภท การร่างบันทึกเสนอ(ต้นเรื่อง/ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา) การหารือ การเชิญประชุม การจด/เขียนรายงานการประชุม การใช้ภาษาราชการ วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการบริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 (กลุ่ม 1) update
1. หลักสูตร “อปท. จักต้องเตรียมการอย่างไรในปี 2562 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่   แนวทางการเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในปี 2562 หลักเกณฑ์การยึด อายัด ขายทอดตลาด การจำหน่ายลูกหนี้ภาษี และความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีปล่อยปละละเลย”
2. หลักสูตร “ศึกษาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศ ป.ป.ช. ระบบการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่  ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่  อำนาจสภาท้องถิ่นในการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง  เทคนิคการตรวจสอบด้านงบประมาณ”
3. หลักสูตร “การประเมินตนเองของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินรายได้/รายได้สะสม การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี และการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ธันวาคม (กลุ่ม 2)
1. หลักสูตร สนทนาวิเคราะห์เจาะลึก “แผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายจะเดินไปด้วยกันอย่างไร?” ภายใต้กรอบระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคลายประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
2. หลักสูตร “วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน (รูปแบบใหม่) ส่งนายอำเภอ/สถจ. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ใหม่) ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับ อปท.(ใหม่) พร้อมศึกษาประเด็นข้อบกพร่องของ อปท.”
3. หลักสูตร “ศิลปะการร่างหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมถึงหน่วยงานภายนอก/ภายใน การบันทึกเสนอ การหารือ การเชิญประชุม การจด/เขียนรายงานการประชุม การใช้ภาษาราชการ วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการบริหารงานธุรการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
4. หลักสูตร “หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ระบบการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่ ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมกีฬา การบริหารงบประมาณ ซักซ้อมการอุดหนุนใหม่ล่าสุด การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง และการตรวจสอบด้านงบประมาณ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ธันวาคม 2561 (กลุ่ม 1) S
1. หลักสูตร “หลักเกณฑ์ใหม่ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงาน และการประชุม สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การแก้ไขสัญญา การขยายสัญญา การงด ลดค่าปรับ หลักในการวินิจฉัยจัดงานประเพณีของ อปท.(ใหม่) หลักเกณฑ์ใหม่ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีของ อปท. และแนวทางการแก้ไขระเบียบเบิกจ่าย เพื่อรองรับกรณีกระทรวงการคลังเป็นผู้เบิกจ่ายแทน อปท.”
2. หลักสูตร “ประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ระบบการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่ ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ อำนาจสภาท้องถิ่นในการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง เทคนิคการตรวจสอบด้านงบประมาณ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. กันยายน 2561 (กลุ่ม 2)