โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. 2561 (กลุ่ม 1) update
1. หลักสูตร “วิธีปฏิบัติใหม่ตามร่างระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ฉบับที่ ๓ เทคนิคการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ค่ารับรองแบบ ค่าบำรุงรักษา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง การช่วยเหลือประชาชน กรณีก่อนเกิดภัย/ขณะเกิดภัย/หลังเกิดภัย การบริหารเงินกันเหลื่อมปี การอุดหนุนตามหนังสือซักซ้อมฉบับใหม่”
2. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติใหม่ ตามร่างมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”(จะบังคับใช้กับ อปท.ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
3. หลักสูตร “หลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับขึ้นสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/อาวุโส/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ การพิจารณาคุณสมบัติ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ แนวทางการประเมิน การปรับปรุงกรอบระดับตำแหน่ง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สิทธิสวัสดิการ และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่”
4. หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนกรณีก่อนเกิดภัย/ขณะเกิดภัย/หลังเกิดภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมกีฬา การบริหารงบประมาณ ซักซ้อมการอุดหนุนใหม่ล่าสุด การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง การตรวจสอบด้านงบประมาณ/เบิกจ่าย ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างกฎหมาย ๖ ฉบับ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. กันยายน 2561 (กลุ่ม 2) update
1. หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่”
2. หลักสูตร “วิธีการจัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานก่อสร้างที่ต้องมีวิศวกรรับรองแบบ อัตราค่าจ้างออกแบบ ประเด็นผู้ควบคุมงาน การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเกิดสาธารณภัย อำนาจและขั้นตอนในการแก้ไขสัญญาตามวิธีการงบประมาณ วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ (ใหม่ล่าสุด)และแนวทางการแก้ไขระเบียบเบิกจ่ายฯ เพื่อรองรับกรณีกระทรวงการคลังเป็นผู้เบิกจ่ายแทน อปท.” 
3. หลักสูตร “โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. กับ วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักการนำเงินรายได้ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การเบิกจ่ายรายการที่มิใช่กิจการของสถานศึกษา การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การยืมเงินรายได้สะสม และการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ”
4. หลักสูตร “ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างกฎหมาย ๖ ฉบับ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน กรณีสาธารณภัย (ก่อนเกิดภัย/ขณะเกิดภัย/หลังเกิดภัย) การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมกีฬา   การบริหารงบประมาณ ซักซ้อมการอุดหนุนใหม่ล่าสุด การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง และการตรวจสอบด้านงบประมาณ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน กันยายน 2561 (กลุ่ม 1)
1. หลักสูตร “การทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ กลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารและสอดคล้องกับระเบียบ/หนังสือสั่งการ เทคนิคการจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑) พร้อมแนวปฏิบัติใหม่ตามร่างระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ฉบับที่ ๓”
2. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติใหม่ เกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมศึกษาประเด็นข้อบกพร่อง จากการตรวจสอบงานการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุของ อปท.”
3. หลักสูตร “ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๖ ฉบับ จำนวนสมาชิกสภาที่พึงมี คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การรับรองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง เทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และบทบาทของสภาท้องถิ่นในการอนุมัติ/ตรวจสอบด้านงบประมาณ”
โครงการฝึกอบรม ช่วงเดือน กันยายน (กลุ่ม 2)
1. หลักสูตร “แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัย กรณีสงเคราะห์ผู้ยากไร้ กรณีส่งเสริมการประกอบอาชีพ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง เงินสำรองจ่าย การบริหารเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เทคนิคการเขียนโครงการและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณให้สนองนโยบายและถูกต้องตามระเบียบ พร้อมศึกษาประเด็นข้อบกพร่องที่ สตง.ทักท้วงในการใช้จ่ายเงินต่างๆ”
2. หลักสูตร “แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ตามร่างกฎหมายใหม่ เทคนิคการเตรียมความพร้อมของ อปท. แนวทางเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ อปท.จัดเก็บเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีประเมิน/จัดเก็บไม่ถูกต้อง ไม่เร่งรัดจัดเก็บภาษี หรือปล่อยปละละเลยให้ขาดอายุความ”
3. หลักสูตร “ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ ๑๘ ฐานความผิดวินัย และตัวอย่างการลงโทษวินัยที่พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรู้”
4. หลักสูตร “วิเคราะห์ร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ๖ ฉบับ ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวนสมาชิกสภาที่พึงมี คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การรับรองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง เทคนิคในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการอนุมัติ/ตรวจสอบด้านงบประมาณ”