ชื่อโครงการ
Welcome to Extension and Training Office            
         สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานีวิทยุ ม.ก. เป็นหน่วยงานที่ “ ให้ ” บริการวิชาการแก่สังคมมากว่า 36 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาภาพของ CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มักถูกนำมาเสนอผ่านหลากหลายองค์กร เพียงแค่มิติของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนแวดล้อม แต่แก่นแท้และหัวใจสำคัญของ CSR มิใช่เพียงการเน้นย้ำ แค่การคืนกลับให้แก่สังคมรอบข้างเท่านั้น แนวคิดสำคัญของ CSR ยังครอบคลุมและแผ่กว้างไปถึงการดูแลใส่ใจและจริงใจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ซึ่งถือว่าเป็นพลังในการขับเคลื่อน องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
         วันนี้ผู้ประกอบการ “ ให้เพื่อสังคม ” และหนุนเสริม “ การให้สังคม ” กระจายอยู่ทั่วประเทศ ที่ยังรอการค้นพบ และเผยแพร่ขยายผลแม้ปัจจุบัน CSR จะยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก หากแต่บนพื้นฐานของแนวคิด CSR หมายรวมถึง การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่องค์กรเกี่ยวข้องและมีเป้าหมายสูงสุด ในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
         สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานีวิทยุ ม.ก. จึงมีแนวคิดที่ว่า “ ทำอย่างไรถึงจะมีการให้เพื่อสังคม ” ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย และ มีช่องทางให้ผู้คนและภาคส่วนต่างๆ ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมการ “ ให้เพื่อสังคม ” เพิ่มจำนวนมากขึ้น มีความยั่งยืนในระยะยาว จึงได้จัดกิจกรรม ด้านการช่วยเหลือสังคม CSR ขึ้น อาทิ โครงการตำบลแห่งการเรียนรู้, โครงการไม้เท้าค้ำยันเพื่อผู้สูงอายุ, โครงการไถ่ชีวิต กระบือ, โครงการเพื่อเด็กพอการซ้ำซ้อน ฯลฯ ตัวอย่างที่ดีดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นให้ผู้คน จากภูมิภาคต่างๆ ร่วมกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่มีคุณค่ากับสังคมของเราต่อไป
         การให้และการบริจาคในปัจจุบันได้มีรูปแบบที่หลากหลาย ในทางพุทธศาสนามักมีการกล่าวกันว่า การให้ที่เกิดประโยชน ์แก่ตัวมนุษย์โดยตรงน่าจะเป็นการให้ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการให้ เพื่อการพัฒนาสุขภาพหรือการให้ เพื่อการพัฒนาคน ผ่านสถาบันการศึกษาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แนวคิดเรื่องการให้ ควรมีการย้อนคิดอย่างลึกซึ้ง เพราะปกติแล้ว มักจะมีการให้ หรือการบริจาคซึ่งก็ไม่ผิดอะไร แต่เราคงต้องตระหนัก ด้วยความสัมพันธ์ ระหว่างวัดกับชุมชนว่าสอดคล้องกันมากแค่ไหน ในอดีตวัดจะเป็นศูนย์กลางของชุมชน การให้กับวัดก็เป็นการให้กับชุมชนด้วย ในขณะเดียวกันถ้าเราดูจากรูปแบบการให้นั้นเปลี่ยนไป ซึ่งเราอาจตั้งคำถามได้ว่า “ ถ้าเรารวยขึ้นมาแล้วการให้ที่รับผิดชอบต่อสังคมนั้น ควรมีความสำคัญมากขึ้น หรือไม่ และมีประโยชน์มากขึ้นหรือไม้ ” เมื่อเทียบกับการให้ที่เป็นความรับผิดชอบต่อตัวเราเอง
Comments or suggestion contact us via mail to us
Maintained by Extension and Training Office, Kasetsart University
50 Phahonyothin Road, Chatuchak,
Bangkok,Thailand 10900
Copyright © 2002 All rights reserved.
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร 02-5792294 และ 02-9428460 ภายใน 1336 และ 1633
ส่ง FAX ต่อ 111
มีปัญหาสอบถาม >>> ติดต่อผู้จัดทำ